Najčešća pitanja

Napomena u vezi primjene izmjena Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Herceovini (ZOOBS)  od 07.02.2017. godine (SG BiH br. 8/17), a koje se odnose na rad stanica za tehnički pregled vozila:

Stručna institucija Mervik je uputila upit prema Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, kako bi se dobile osnovne informacije kako će stanice za tehnički pregled vozila postupati prema ovim izmjenama ZOOBS-a. Usmenim putem, stručna institucija Mervik je obaviještena da sve stanice za tehnički pregled vozila trebaju nastaviti raditi prema važećim pravilnicima koji se odnose na rad stanica za tehnički pregled vozila, sve do njihove izmjene.

Za očekivati je da se u narednom periodu izvrše izmjene Pravilnika o tehničkom pregledu vozila, a kako je to propisano članovima 253. i  255.  Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Herceovini (SG BiH br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 i 8/17).

Prema tome, odgovori na postavljena pitanja važe za trenutno stanje koje se primjenjuje na STP, bez primjene izmjena ZOOBS-a od 07.02.2017. godine (SG BiH br. 8/17).

Skraćenice i osnovni pojmovi

SG BiH – Službeni glasnik Bosne i Hercegovine

SN F BiH – Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine

ZOOBS – Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Herceovini

SI– Stručna institucija za nadzor rada STP

STP – Stanica tehničkog pregleda vozila (organizacija ovlaštena od nadležnog organa za obavljanje poslova tehničkog pregleda vozila)

ECE pravilnici – Dokumenti u kojima su pobliže određeni tehnički zahtjevi koji se odnose na vozilo, dio, uređaj ili opremu vozila, te postupci kojima je moguće provjeriti da li su propisani zahtjevi ispunjeni. Propisuje ih Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE)

EEC/EC direktive – Akti koje donosi Vijeće Evropske unije, nastaju iz Službenog lista Evropske unije

Tehnički pregled vozila – Pregled opreme i uređaja vozila koji se provodi u cilju utvrđivanja da li vozilo ima propisane uređaje i opremu i da li je u ispravnom stanju, te da li ono ispunjava i druge propisane uslove za učešće u saobraćaju

Cesta (put) – cesta je svaka javna cesta i nekategorisana cesta na kojoj se odvija saobraćaj

Vozilo – Svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po putu, osim pokretnih stolica bez motora za nemoćna lica i dječijih prijevoznih sredstava

Novo vozilo – Vozilo koje je novoproizvedeno i koje se prvi put registruje

Novoproizvedeno vozilo – Vozilo za koje se prva registracija obavi u roku do godinu dana od dana njegove proizvodnje

Motorno vozilo – Vozilo koje se pokreće snagom sopstvenog motora i koje je prvenstveno namijenjeno za prijevoz lica ili tereta na putevima, ili vuču priključnog vozila, osim vozila koja se kreću po šinama i pomoćnih pješačkih sredstava

Priključno vozilo – Vozilo namijenjeno da bude vučeno motornim vozilom, bilo da je konstruisano kao prikolica ili kao poluprikolica

Putnički automobil – Motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica koje, osim sjedišta za vozača, ima najviše osam sjedišta

Teretno vozilo – Svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz tereta

Prevoz – Svaki prevoz putnika ili tereta u cestovnom prometu, odnosno vožnja praznog ili nenatovarenog vozila po javnim i nekategorisanim cestama

Javni prevoz – Prevoz koji je pod jednakim uslovima dostupan svim prevoznicima i korisnicima usluga prevoza i vrši se uz naknadu

Prevoz za vlastite potrebe – Prevoz koji pravna ili fizička lica vrše radi zadovoljenja svojih potreba u vezi sa obavljanjem privredne ili druge djelatnosti za koju su registrovani, odnosno za koju imaju rješenje, kao i rentakar prevoz

Certificiranje – ocjenjivanje usklađenosti predmeta ispitivanja sa propisanim zahtjevima za predmet ispitivanja

Certifikat – dokument kojim se potvrđuje da je predmet ispitivanja usklađen sa zahtjevima iz odgovarajućeg propisa

Potvrda o ispitivanju – dokument kojim se potvrđuje da predmet ispitivanja ispunjava uslove predviđene važećim nacionalnim i međunarodnim propisima

Registracija vozila – U širem smislu, postupak za izdavanje potvrde o vlasništvu vozila, potvrde o registraciji, registarskih tablica i stiker naljepnice

Stiker naljepnica – Dokaz registrovanog vozila

1. Koja vozila se trebaju/moraju registrovati?
Osnovni uslovi, koje moraju zadovoljavati vozila u saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini, definisani su u okviru Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (SG BiH br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13). Između ostalog, navedenim Zakonom (član 207.) je definisano da motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu moraju biti registrovana, a da se registrovati mogu motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna (član 208.). Na tehničkom pregledu utvrđuje se da li motorno ili priključno vozilo ima propisane uređaje i opremu i da li je u ispravnom stanju, te da li ono ispunjava i druge propisane uslove za učešće u saobraćaju (član 217.).
2. Koje vrste tehničkih pregleda postoje?

Na osnovu člana 219. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (SG BiH br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13), donesen je Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (SG BiH br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11), u kojem su definisane dvije vrste tehničkih pregleda:

1) redovni (ovdje se misli i na redovne šestomjesečne preglede) i

2) vanredni tehnički pregled.

Osim tehničkih pregleda vozila navedenih u Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, na području Federacije Bosne i Hercegovine donesen je Zakon o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (SN F BiH br. 28/06 i 02/10), u kojem su definisane dvije vrste tehničkih pregleda:

1) tehnički pregled za utvrđivanje ispunjavanja tehničko-eksploatacionih uslova za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza (član 5.)  i

2) preventivni (periodični) tehnički pregled (član 8.).

Na osnovu člana 5. i člana 8. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine, donesen je Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza (SN F BiH br. 51/06, 79/06, 11/09, 56/10, 79/11 i 49/13) i Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila (SN F BiH br. 51/06, 79/06, 11/09 i 56/10).

3. Kada se obavlja redovni tehnički pregled za novoproizvedena vozila?

Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (SG BiH br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13), član 218., je definisano da za novoproizvedena motorna i priključna vozila, nakon tehničkog pregleda prije prve registracije, vlasnici su dužni podvrgnuti redovnom tehničkom pregledu u toku mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije. Vozila stara dvije ili više godina, vlasnici su dužni podvrgnuti tehničkom pregledu svakih 12 mjeseci.

Općenito, redovni tehnički pregled vozila je tehnički pregled koji se obavlja prije prve registracije vozila i prilikom produženja registracije vozila (prije isteka registracije u periodu ne dužem od 30 dana). Redovni tehnički pregled vozila obavlja se jednom godišnje, a za određena motorna i priključna vozila svakih šest mjeseci.

4. Koja vozila podliježu obavljanju redovnog tehničkog pregleda svakih šest mjeseci?

Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila (SG BiH br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11), član 18., su definisane pojedine vrste vozila, koja podliježu redovnom tehničkom pregledu svakih šest mjeseci, pod uslovom da su starija od pet (5) godina:

 • taksi vozila,
 • autobusi,
 • teretna motorna vozila,
 • priključna vozila,
 • vozila auto-škola i
 • vozila rentakara.

Od ove odredbe su izuzete lake, traktorske i kamp prikolice i poluprikolice i vozila za prijevoz pčela.

5. Šta predstavlja dokaz da je vozilo obavilo redovni šestomjesečni tehnički pregled?
Za vozila, za koja je propisana obaveza obavljanja redovnih tehničkih pregleda svakih šest mjeseci (član 18. Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (SG BiH br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11)), organizacione jedinice nadležne za registraciju vozila, izdaju stiker naljepnicu sa rokom važenja od 6 mjeseci, a po isteku ovog roka, nakon dostavljenog dokaza o tehničkoj ispravnosti vozila, izdaju drugu stiker naljepnicu sa rokom važenja registracije. Prema tome, u ovom slučaju, dokaz da je vozilo obavilo redovni šestomjesečni tehnički pregled, predstavlja upravo stiker naljepnica sa rokom važenja od 6 mjeseci.
6. Koja je razlika između redovnog šestomjesečnog i preventivnog (periodičnog) tehničkog pregleda?

Redovni šestomjesečni tehnički pregled je propisan na državnom nivou u okviru Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (SG BiH br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13) i Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (SG BiH br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11), a preventivni tehnički pregled je propisan na federalnom nivou u okviru Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (SN F BiH br. 28/06 i 02/10).

Vozila koja podliježu obavljanju redovnog tehničkog pregleda svakih šest mjeseci (član 18. Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (SG BiH br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11)), moraju biti starija od 5 godina i nadležno tijelo izdaje stiker naljepnicu sa rokom važenja od 6 mjeseci, a po isteku ovog roka, nakon obavljenog tehničkog pregleda, izdaje se druga stiker naljepnica sa rokom važenja registracije.

Obavljanje preventivnog periodičnog tehničkog pregleda odnosi se na vozila navedena u članu 14. Pravilnika o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila (SN F BiH br. 51/06, 79/06, 11/09 i 56/10), nezavisno od godina starosti. Specifičnosti u razlici ova dva tehnička pregleda su predstavljena u sljedećoj tabeli:

7. Koji certifikati o izvršenim prepravkama su validni za STP?

Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila (SG BiH br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11), član 24., je definisano da, ako se prilikom identifikacije vozila utvrdi da podaci u dokumentaciji vozila ne odgovaraju stvarnim podacima vozila, tehnički pregled se neće obaviti, a vozilo će se uputiti na utvrđivanje tehničkih karakteristika kod institucije ovlaštene za certificiranje vozila. Tek po dobijanju certifikata od ove institucije, STP će obaviti tehnički pregled vozila i izdati potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila (Zapisnik o tehničkom pregledu) i na istoj obavezno označiti polje „Promjena tehničkih podataka“.

Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (SG BiH br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13), član 206., je definisano da motorna i priključna vozila, koja se pojedinačno proizvode, prepravljaju ili popravljaju u većem obimu ili su im oštećeni sklopovi i uređaji značajni za sigurno učešće u saobraćaju na putevima, prije puštanja u saobraćaj, moraju biti podvrgnuta ocjenjivanju usklađenosti konstrukcionih i sigurnosnih karakteristika s odgovarajućim važećim propisima u Bosni i Hercegovini, i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se uvjerenje (certifikat). Ocjenjivanje usklađenosti obavljaju ovlaštene organizacije za certificiranje vozila. Prema tome, samo ovlaštene organizacije za certificiranje vozila mogu izdati potvrdu o ispitivaju, odnosno certifikat o urađenim izmjenama na vozilu.

Na osnovu Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (SG BiH br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13), donesen je Pravilnik o certificiranju vozila i uslovima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (SG BiH br. 41/08, 89/11 i 06/12), koji se zvanično počeo primjenivati 2011. godine. Ovlaštene organizacije za certificiranje vozila na području Bosne i Hercegovine su:

1) „Automotive center – Centar za vozila“ d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu i podružnicama u Mostaru i Banja Luci i

2) Konzorcij koji čine: „Centar-motor“ d.o.o. Široki Brijeg, „EIB internationale“ AD-PJ Banja Luka i „Institut za saobraćaj i komunikacije“ d.o.o. Sarajevo

8. Da li vozilo sa trajnom registracijom treba obavljati tehnički pregled?

Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila (SG BiH br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11), član 18., definisano je da se tehnički pregled vozila sa trajnom registracijom obavlja u periodu ne dužem od 30 dana prije isteka roka od godinu dana od prethodno obavljenog tehničkog pregleda.

Ako se uzme u obzir i Pravilnik o registriranju vozila (SG BiH br. 69/09), vozila sa trajnom registracijom moraju:

 • svake godine obaviti tehnički pregled,
 • posjedovati stiker naljepnicu (ne stariju od godinu dana) i
 • posjedovati polisu o osiguranju (ne stariju od godinu dana).
9. Da li vozila, za koja je zakonski obavezno posjedovanje aparata za gašenje požara, moraju imati i validan certifikat (uvjerenje) o ispitivanju tog aparata?

Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila (SG BiH br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11), član 28., stav 3), navedeno je:

  3) Prilikom vršenja tehničkog pregleda vozila provjerava se i utvrđuje ispravnost i funkcionalnost uređaja i opreme prema tabeli u Prilogu broj 4.    ovog Pravilnika koja čini njegov sastavni dio.

U okviru ove tabele, navedeno je pod tačkom 15. OPREMA VOZILA, podtačka 15.1.  Aparat za gašenje požara:

                    Isječak iz tabele iz člana 28. (prilog 4)

Prema tome, dokaz da je aparat za gašenje požara podvrgnut ispitivanju i do kada to ispitivanje važi, predstavlja validan certifikat (uvjerenje) o ispitivanju tog aparata.

Sa druge strane, Pravilnikom o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila (SN F BiH br. 51/06, 79/06, 11/09 i 56/10), član 15., navedeno je:

Prilikom periodičnog tehničkog pregleda vozila provjerava se i utvrđuje ispravnost i funkcionisanje slijedećih uređaja i opreme: (ovdje je navedena tabela)

U okviru tabele iz člana 15., navedeno je pod tačkom 12. OPREMA VOZILA, podtačka 12.1. Aparat za gašenje požara:

                     Isječak iz tabele iz člana 15.

što opet dovodi do zaključka: dokaz da je aparat za gašenje požara podvrgnut ispitivanju i do kada to ispitivanje vrijedi, predstavlja validan certifikat (uvjerenje) o ispitivanju tog aparata.

10. Da li vozila, za koja je zakonski obavezno posjedovanje tahografa, moraju imati i potvrdu o ispitivanju (certifikat o umjeravanju - baždarenju) tahografa?

Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila (SG BiH br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11), član 28., stav 3), navedeno je:

3) Prilikom vršenja tehničkog pregleda vozila provjerava se i utvrđuje ispravnost i funkcionalnost uređaja i opreme prema tabeli u Prilogu broj 4.   ovog Pravilnika koja čini njegov sastavni dio. 

U okviru ove tabele, navedeno je pod tačkom 11. KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI, podtačka 11.4.  Tahograf ili nadzorni uređaj (euro tahograf):

                    Isječak iz tabele iz člana 28. (prilog 4)

Pravilnikom o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila (SN F BiH br. 51/06, 79/06, 11/09 i 56/10), član 15., navedeno je:

Prilikom periodičnog tehničkog pregleda vozila provjerava se i utvrđuje ispravnost i funkcionisanje slijedećih uređaja i opreme: (ovdje je navedena tabela)

U okviru tabele iz člana 15., navedeno je pod tačkom 9. KONTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI, podtačka 9.4. Tahograf ili nadzorni uređaj (euro tahograf):

                     Isječak iz tabele iz člana 15.

Prema tome, stanici tehničkog pregleda se mora predočiti validna potvrda o ispitivanju (certifikat o umjeravanju) tahografa, čija kopija treba da ostane u arhivi predmeta pregledanog vozila.

Podsjećamo da je stručna institucija Mervik d.o.o. Sarajevo od 13.10.2014. godine uvela jedinstveni informacioni sistem radionica za tahografe u Federaciji BiH, te ukoliko se radi o certifikatu izdatom nakon ovog datuma, od strane neke od radionica iz Federacije BiH, obratiti pažnju da je certifikat izdat iz navedenog sistema. Izgled potvrde o ispitivanju tahografa iz informacinog sistema „etah“ je dat na sljedećoj fotografiji.

11. Koja dokumentacija, s obzirom na certifikate i uvjerenja, se mora nalaziti u arhivi predmeta obavljenog tehničkog pregleda vozila?

Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila (SG BiH br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11), član 36., stav (5), navedeno je:

(5) U registratore se odlaže dokumentacija o izvršenim tehničkim pregledima, poredana hronološki, prema brojevima iz registra obavljenih tehničkih pregleda. Dokumentaciju sačinjavaju kontrolni list, Zapisnik o tehničkom pregledu vozila, ispisi rezultata mjerenja na opremi, kopija svih dokumenata koji su nastali tokom vršenja tehničkog pregleda vozila.

Pravilnikom o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila (SN F BiH br. 51/06, 79/06, 11/09 i 56/10), član 21., navedeno je:

Registar i zapisnici o izvršenim periodičnim pregledima, rezultati mjerenja dobijenih na opremi, kao i druga dokumentacija na osnovu koje se mogu rekonstruisati izvršena mjerenja čuvaju se u stanicama tehničkog pregleda u periodu od 5 godina.

Prema tome, dokumenti koji se moraju arhivirati u predmet, između ostalih, su, npr.:

 • kopija uvjerenja – certifikata o ispitivanju aparata za gašenje požara,
 • kopija certifikata o umjeravanju (baždarenju) tahografa,
 • kopija certifikata o umjeravanju (baždarenju) taksimetra,
 • kopija certifikata o ugrađenim dvojnim komandama (auto-škola),
 • i svi drugi certifikati – uvjerenja,

koji dakazuju da je neki uređaj ispitan i umjeren, ili da je izvršena neka prepravka na vozilu prema važećim zakonskim i podzakonskim aktima. Samo na taj način STP može dokazati da je provjerila validnost nekog certifikata (uvjerenja) – posjedovati u arhivi kopiju tog certifikata (uvjerenja)!

12. Kako se odlaže (arhivira) dokumentacija o tehničkom pregledu vozila, ako je to vozilo odjednom obavilo tehnički pregled za utvrđivanje tehničko-eksploatacionih uslova (TEU pregled), redovni tehnički pregled (RE) i preventivni tehnički pregled (PREV)? Da li svaki pregled mora biti razdvojen u registrima (TEU – RE – PREV) i da li se mora u registratore odložiti dokumentacija posebno za TEU, posebno za RE i posebno za PREV pregled uz svu popratnu dokumentaciju?

Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila (SG BiH br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11), član 36., stav (5), navedeno je:

(5) U registratore se odlaže dokumentacija o izvršenim tehničkim pregledima, poredana hronološki, prema brojevima iz registra obavljenih tehničkih pregleda. Dokumentaciju sačinjavaju kontrolni list, Zapisnik o tehničkom pregledu vozila, ispisi rezultata mjerenja na opremi, kopija svih dokumenata koji su nastali tokom vršenja tehničkog pregleda vozila.

Pravilnikom o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila (SN F BiH br. 51/06, 79/06, 11/09 i 56/10), član 21., navedeno je:

Registar i zapisnici o izvršenim periodičnim pregledima, rezultati mjerenja dobijenih na opremi, kao i druga dokumentacija na osnovu koje se mogu rekonstruisati izvršena mjerenja čuvaju se u stanicama tehničkog pregleda u periodu od 5 godina.

Pravilnikom o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila (SN F BiH br. 51/06, 79/06, 11/09 i 56/10), član 5., navedeno je:

Ako se periodični tehnički pregled vozila vremenski podudara sa redovnim tehničkim pregledom i/ili pregledom u svrhu utvrđivanja tehničko-eksploatacionih uslova za vozila, postupit će se prema prioritetu pregleda. Prvi prioritet ima pregled za tehničko-eksploatacione uslove, drugi prioritet pripada redovnom tehničkom pregledu, a treći periodičnom pregledu. Dovoljno je obaviti pregled višeg prioriteta, te ukoliko je rezultat pozitivan za preostale preglede vrši se samo ovjera.

Premo tome, ako vozilo obavlja npr., TEU pregled (uz redovni i preventivni tehnički pregled), za ostale preglede se vrši samo ovjera, a sva dokumentacija nastala tokom TEU pregleda se odvaja i arhivira samo u dokumentaciji za TEU preglede. Nije potrebno dokumentaciju iz TEU pregleda razvrstavati na ostale preglede koji su ovjereni uz TEU pregled. Jer, kada se radi TEU pregled, koji ima najveći prioritet, Zapisnik o tehničkom pregledu dobija redni broj TEU pregleda, i kao takav se odlaže hronološki u arhivu TEU pregleda. Npr., redovni tehnički pregled koji je obavljen uz TEU pregled ne dobija posebno svoj Zapisnik o tehničkom pregledu sa rednim brojem redovnog tehničkog pregleda, pa se kao takav i ne arhivira posebno u dokumentaciju za redovne tehničke preglede.

13. Da li vozilo rentakar mora posjedovati aparat za gašenje požara?

Pravilnikom o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati i oprema u saobraćaju na putevima (SG BiH br. 23/07, 54/07 i 101/12), član 146., stav (1), navedeno je:

Putnička motorna vozila opremljena za korištenje alternativnih goriva (LPG, CNG,…), vozila za javni prevoz, kao i teretna motorna i priključna vozila moraju imati aparat za gašenje požara postavljen na vidljivom mjestu, tako da se u slučaju opasnosti može upotrijebiti.

Sa druge strane, u članu 57., Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (SN F BiH br. 28/06 i 02/10), je navedeno:

Prijevoz osoba iznajmljenim motornim vozilima (rentakar) je prijevoz koji se vrši za vlastite potrebe na osnovu ugovora zaključenog između korisnika i davaoca rentakar usluge po unaprijed utvrđenom cjenovniku.

Prema tome, vozila rentakar spadaju u vozila za prijevoz za vlastite potrebe, i nisu obavezna posjedovati aparat za gašenje požara (osim ako ta vozila nisu opremljena za korištenje alternativnih goriva – LPG, CNG, ...).

14. Da li za vozila, starija od 20 (dvadeset) godina, potvrdu o preventivnom tehničkom pregledu treba ograničiti na 3 (tri) mjeseca ili tačno na 90 (devedest) dana, kako je to propisano Pravilnikom o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila (SN F BiH br. 51/06, 79/06, 11/09 i 56/10)?
S obzirom da postoji razlika u tumačenju i da neke STP, za ovakav slučaj, potvrdu ograničavaju na 3 (tri) mjeseca (npr., tehnički pregled urađen 01.03.2017. godine, a potvrda je ograničena vremenski do 01.06.2017. godine), a neke STP potvrdu vremenski tačno ograniče na 90 (devedeset) dana (npr., tehnički pregled urađen 01.03.2017. godine, a potvrda je vremenski ograničena do 29.05.2017. godine), SI Mervik je uputila dopis prema Fedralnom Ministarstvu prometa i komunikacija, kako bi se zauzeo jedinstven stav po pitanju ograničavanja vremenske važnosti potvrda za slučaj vozila starijih od 20 (dvadeset) godina. Odgovor od Ministarstva jeste da se treba držati onog što piše u Pravilniku, a u pravilniku stoji da je to 90 dana! Prema tome, sve STP bi trebale za vozila starija od 20 (dvadeset) godina, potvrdu o preventivnom tehničkom pregledu ograničiti, vremenski, tačno na 90 dana!
15. Vozilo je proizvedeno 1996. godine, obavlja preventivni tehnički pregled 2016. godine. Postavlja se pitanje, koja je tačna starosna dob vozila i koji se kriteriji uzimaju iz tabele člana 14. Pravilnika o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila (SN F BiH br. 51/06, 79/06, 11/09 i 56/10), da li kriteriji za starosnu dob do 20 godina ili za starosnu dob preko 20 godina?
Detaljan odgovor na ovo pitanje se nalazi u okviru stručne informacije „Određivanje starosne dobi vozila – propisi i smjernice“, koju je SI Mervik d.o.o. Sarajevo izdala u avgustu 2016. godine, a koje se nalazi na internet stranici www.mervik.ba, u okviru dijela TehnikaTehničke informacije i smjernice.
16. Poštovani, molim Vas da mi date pojašnjenje, da li se član 62., stav (5), Pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati i oprema u saobraćaju na putevima (SG BiH br. 23/07, 54/07 i 101/12), odnosi konkretno za vozilo: godina prozvodnje 2002., prvi put registrovano van BiH 15. februara 2002., dok je prvi put u BiH registrovano 19.8.2011., da li ovo vozilo treba da ima certifikat za kuku kako se navodi u članu 88., stav (1) i (2) Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (SG BiH br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13)?

Pravilnikom o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati i oprema u saobraćaju na putevima (SG BiH br. 23/07, 54/07 i 101/12), član 62., stav (5) i stav (6), navedeno je:

(5) Kuka na putničkom vozilu u slučaju kada ne vuče priključno vozilo i kada se rastavi na pričvrsnom mjestu, ne smije da izlazi izvan gabarita vozila.

(6) Odredba stava (5) primjenjuje se od 1.1.2009. godine i to:

a) za novoproizvedena putnička vozila i

b) za putnička vozila kod kojih se uređaj (kuka) naknadno ugrađuje.

Ovo znači da samo ona vozila koja zadovoljavaju jedan od dva uslova iz stava (6) moraju imati kuku, koja u slučaju kada vozilo ne vuče priključno vozilo i kada se rastavi na pričvrsnom mjestu, ne smije izlaziti izvan gabarita vozila.

Uslov a) iz stava (6) se odnosi na novoproizvedena vozila, a prema članu 2., Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (SG BiH br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11), stav d), novoproizvedenim vozilom smatra se vozilo za koje se prva registracija obavi u roku do godinu dana od dana njegove proizvodnje. Npr., vozilo godine prozvodnje 2002., prvi put registrovano van BiH 15. februara 2002., dok je prvi put u BiH registrovano 19.8.2011., ne podliježe obavezi posjedovanja „rastavljive“ kuke.

Uslov b) iz stava (6) se odnosi na vozila kod kojih se kuka naknadno ugrađuje, za sva putnička vozila poslije datuma 01.01.2009. godine.

Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH (SG BiH br. 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13), član 88., je navedeno:

(1) Odstojanje između vučnog i vučenog vozila na motorni pogon, ako se vuče užetom, mora iznositi tri do pet metara, a ako se vuče pomoću kuke ili krute veze (rude), može iznositi i manje od tri metra.

(2) Kuka i kruta veza (ruda) iz stava (1) ovog člana moraju biti certificirane prema procedurama definiranim posebnim propisom iz stava (3) člana 6. ovog Zakona, a vozač mora imati dokaz o izvršenom certificiranju.

Ovdje se riječi stav (3) člana (6) ovog Zakona, navedenih u stavu (2) člana 88., odnose na stručne institucije za certificiranje vozila. Prema tome, stručne institucije za certificiranje vozila bi trebale da obave certificiranje i izdaju odgovarajuće certifikate. Ovdje treba napomenuti da se odredbe člana 88. odnose na vozila nezavisno od godine proizvodnje ili od kada se primjenjuju te odredbe. U Pravilniku o tehničkim pregledima vozila (SG BiH br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11), član 28., stav 3), navedeno je:

 3) Prilikom vršenja tehničkog pregleda vozila provjerava se i utvrđuje ispravnost i funkcionalnost uređaja i opreme prema tabeli u Prilogu broj 4.   ovog Pravilnika koja čini njegov sastavni dio.

U okviru ove tabele, navedeno je pod tačkom 15. OPREMA VOZILA, podtačka 15.8.  Sajla ili poluga za vuču:

             Isječak iz tabele iz člana 28. (prilog 4)

Prema tome, dokaz da je poluga za vuču podvrgnuta ispitivanju, predstavlja upravo odgovarajući certifikat o ispitivanju.

Ovdje se želi još naglasiti da je članom 154., Pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati i oprema u saobraćaju na putevima (SG BiH br. 23/07, 54/07 i 101/12), definisano:

Putnička motorna vozila moraju imati uže, sajlu ili teleskopsku krutu vezu za vuču, dok vozila namijenjena za prijevoz opasnih materija moraju imati polugu za vuču i pripadajući homologacijski dokument.

17. Po kojem pravilniku ili članu se radna mašina ne treba slikati pri obavljanju tehničkog pregleda?

Ne postoji nigdje navedeno u pravilnicima da se radna mašina ne treba slikati prilikom obavljanja tehničkog pregleda!

Ono što je definisano, vezano za slikanje vozila, nalazi se u Pravilniku o uslovima rada, organizacionim i drugim uslovima za rad stanica za tehnički pregled vozila (SN FBiH br. 51/06, 11/09 i 70/11):

Član 16., stav (1):

Tehnološka linija stanice mora biti opremljena sa:

- tačka 27. opremu za vizuelno snimanje vozila prilikom pregleda na uređaju iz tačke 2. i čuvanje snimljenog materijala.

U ovom članu, uređaji iz tačke 2. se odnose na valjke za ispitivanje kočnica. Prema tome, vozilo kada se slika, mora se nalaziti na valjcima za ispitivanje kočnica!

Član 17., stav (8):

Tehnički pregled se smatra nevažećim i neće se ovjeriti ukoliko se vizuelni snimak vozila elektronskim putem ne pridruži podacima pregledanog vozila u jedinstvenom informacionom sistemu.

Prema tome, na osnovu člana 17., stav (8), ako ne postoji slika pregledanog vozila, ne može se ovjeriti tehnički pregled! Međutim, postoje vozila čiji se uređaji za zaustavljanje (koeficijenti kočenja) ispituju na poligonu (zbog nemogućnosti ispitivanja na valjcima), pa prema tome, neće se ni slikati na valjcima, kako je to definisano članom 16. Da li se ovakva vozila moraju slikati na tehnološkoj liniji (ne na ispitnim valjcima), ili, da li je slikanje ovakvih vozila neobavezno,  nije decidno definisano pravilnicima!

18. Da li je obavezno popunjavanje druge strane (poleđine) kontrolnog lista?

Kontrolni list je definisan Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila (SG BiH br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11), u članu 30.

Član 30.

(Kontrolni list)

(1) Rezultati redovnog i vanrednog tehničkog pregleda utvrđuju se u kontrolnom listu za obavljanje tehničkog pregleda vozila.

(2) Kontrolni list je dokument koji sadrži: naziv stanice tehničkog pregleda, mjesto, datum vršenja tehničkog pregleda, broj pregleda iz Registra obavljenih tehničkih pregleda za tu godinu, registarske oznake vozila, broj šasije, spisak svih dijelova vozila koji se trebaju pregledati i koji su propisani ovim Pravilnikom za pojedine vrste vozila, polja u koje kontrolor upisuje podatke o ispravnosti pojedinog dijela vozila kao i rezultate mjerenja koja se ne dobiju ispisom sa opreme stanice već propisanim mjernim uređajem izmjeri kontrolor, potpis kontrolora koji je/su vršili kontrolu tehničke ispravnosti vozila.

(3) Kontrolni list propisan je u Prilogu broj 5.  ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Kontrolni list predstavlja dokumenat i dokaz stanja vozila i njegove tehničke ispravnosti u konkretnom slučaju, odlaže se i čuva uz ostale dokumente pregleda tog vozila u periodu od pet godina.

Jasno je definisano šta kontrolni list mora da sadrži. Između ostalog, sadrži spisak svih dijelova vozila koji se trebaju pregledati i koji su propisani ovim Pravilnikom za pojedine vrste vozila. Ovaj spisak je ustvari poleđina našeg kontrolnog lista. Nije definisano da se ovaj spisak mora štrihirati, precrtavati ili zaokruživati prilikom pregleda vozila, u smislu da to predstavlja dokaz da je neki dio ili sklop ispravan, odnosno neispravan. Na poleđini kontrolnog lista se nalazi i mjesto za bilješke, u kojem bi svaki kontrolor trebao da ocijeni tehničku ispravnost vozila, te ako je vozilo neispravno, obavezno da navede sve stavke neispravnosti (mi preporučujemo i da se zaokruže ili na neki drugi način obilježe sve neispravnosti sa spiska na poleđini kontrolnog lista).

19. Da li se preventivni tehnički pregled može obaviti prije isteka roka važenja potvrde o obavljenom periodičnom pregledu vozila?
Kako je definisano Pravilnikom o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila (SN FBiH br. 51/06, 79/06, 11/09 i 56/10), član 14., preventivni tehnički pregled se može izvršiti i 10 dana prije isteka roka važnosti prethodno obavljenog pregleda, i u tom slučaju izdaje se potvrda koja važi od narednog dana u odnosu na dan isteka važenja prethodne potvrde. Npr., ako potvrda o obavljenom periodičnom pregledu ističe dana 10.05.2017. godine (vozilo starosti preko 20 godina), a došlo je na tehnički pregled dana 04.05.2017. godine, tada se za takvo vozilo izdaje nova potvrda o obavljenom periodičnom pregledu sa rokom važnosti do 08.08.2017. godine (računa se 90 dana počevši od 11.05.2017. – naredni dan u odnosu na dan isteka prethodne potvrde, koji je u ovom slučaju 10.05.2017. godine).
20. Da li su lanci za snijeg obavezni kao zimska oprema?

Pravilnikom o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila (SN F BiH br. 51/06, 79/06, 11/09 i 56/10), član 15., navedeno je:

Prilikom periodičnog tehničkog pregleda vozila provjerava se i utvrđuje ispravnost i funkcionisanje slijedećih uređaja i opreme: (ovdje je navedena tabela)

U okviru tabele iz člana 15., navedeno je pod tačkom 12. OPREMA VOZILA, podtačka 12.9. Zimska oprema:

             Isječak iz tabele iz člana 15.

Prema tome, na STP se mora izvršiti provjera postojanja i stanja zimske opreme. Sa druge strane, prema Pravilniku o saobraćaju u zimskim uslovima (SG BiH br. 13/07), pod zimskom opremom se podrazumijeva:

(a) za putnička motorna vozila i ostala motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i nemaju više od 8 sjedišta:

 1. zimski pneumatici na sva četiri točka, čija dubina gazećeg sloja po dubini iznosi najmanje 4 mm,
 2. gume sa ljetnim profilom čija dubina gazećeg sloja iznosi minimum 4 mm i u priboru odgovarajući lanci koji se postavljaju na pogonskim točkovima u slučaju zimskih uvjeta.

(b) za motorna vozila čija najveća dozvoljena masa prijelazi 3.500 kg i autobuse:

 1. zimski pneumatici na pogonskim točkovima, čija dubina gazećeg sloja po dubini iznosi najmanje 4 mm, a pod zimskom opremom za ova vozila podrazumijevaju se još i lanci za snijeg i priručni alat (lopata, vreća pijeska od 25 do 50 kg),
 2. gume sa ljetnim profilom čija dubina gazećeg sloja po dubini iznosi minimum 4 mm i u priboru lanci koji se postavljaju na pogonskim točkovima u slučaju zimskih uslova, a pod zimskom opremom za ova vozila podrazumijevaju se još i priručni alat (lopata, vreća pijeska od 25 do 50 kg).

Prema tome, za vozila do 3.500 kg i koja nemaju više od 8 sjedišta, lanci za snijeg nisu obavezni ako su na vozilu zimski pneumatici na sva četiri točka, čija dubina gazećeg sloja po dubini iznosi najmanje 4 mm. Za vozila preko 3.500 kg i autobuse, lanci za snijeg su obavezni bez obzira da li su na vozilu zimski ili ljetni pneumatici.

21. Koja je vrsta prevoza za taksi i rentakar prevoz?

Prema Zakonu o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (SN F BiH br. 28/06 i 02/10), član 3., postoji javni prevoz i prevoz za vlastite potrebe:

 • javni prevoz jeste prevoz koji je pod jednakim uslovima dostupan svim prevoznicima i korisnicima usluga prevoza i vrši se uz naknadu;
 • prevoz za vlastite potrebe je prevoz koji pravna ili fizička lica vrše radi zadovoljenja svojih potreba u vezi sa obavljanjem privredne ili druge djelatnosti za koju su registrovani, odnosno za koju imaju rješenje, kao i rentakar prevoz;

Prema članu 38. ovog Zakona, taksiprevoz je javni prevoz putnika u vanlinijskom cestovnom prevozu za koji je cijena prevoza za pređeni put unaprijed određena i utvrđuje se taksimetrom po cjenovniku usluga.

Prema članu 57. ovog Zakona, prevoz osoba iznajmljenim motornim vozilima (rentakar) je prevoz koji se vrši za vlastite potrebe, na osnovu ugovora zaključenog između korisnika i davaoca rentakar usluge po unaprijed utvrđenom cjenovniku.

22. Koje su ovlaštene radionice za umjeravanje taksimetara u BiH?

Prema dostupnim podacima sa zvanične web stranice Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (http://www.met.gov.ba/obrasci_uputstva/default.aspx?id=1382&langTag=bs-BA), ovlaštene imenovane laboratorije (radionice) za umjeravanje taksimetara su:

- Check System d.o.o. Sarajevo (verifikacijska oznaka laboratorije F11) 

- Promet Mid d.o.o. Kiseljak (verifikacijska oznaka laboratorije F10)

Napomena: Spisak ovlaštenih laboratorija je ažuriran dana 15.01.2018. godine. Sa svakom promjenom, Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine ažurira podatke i objavljuje novi spisak. STP je u obavezi da prati promjene na zvaničnoj web stranici Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine.

23. Šta predstavlja dokaz da je tahograf umjeren kod vozila koja se prvi put registruju u BiH?

Pravilnikom o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza (SN F BiH br. 51/06, 79/06, 11/09, 56/10, 79/11 i 49/13), član 2a., navedeno je:

Ako vozilo posjeduje tahograf i prvi puta se registruje u Bosni i Hercegovini ili se mijenjaju podaci koji utiču na podatke upisane u memoriju tahografa (broj registarskih oznaka i sl.), tada stanica tehničkog pregleda može obaviti pregled za utvrđivanje ispunjavanja tehničko-eksploatacionih uslova za to vozilo ako posjeduje kopiju ispisa rezultata ispitivanja digitalnog tahografa ili kopiju tahografskog listića kojim se dokazuje usklađenost tahografa sa zahtjevima ispravnosti rada i tačnosti propisanim u Prilogu II i Prilogu III Pravilnika o radionicama i tahografima („Službeni glasnik BiH“, broj 4/11) ovjerenu od strane Radionice za tahografe. 

Vlasnik ili vozač vozila iz stava 1. ovog člana dužan je u roku od tri dana nakon završetka postupka registracije, vozilom doći u Radionicu za tahografe koja je vršila ispitivanje tahografa prije registracije vozila, kako bi u memoriju tahografa bili upisani potrebni podaci i kako bi se postupak ispitivanja tahografa mogao okončati izdavanjem propisane potvrde i lijepljenjem naljepnice o ispitivanju tahografa.

24. Da li vozilo, koje se uvozi u Bosnu i Hercegovinu, koje ima ugrađen sistem na alternativni pogon (LPG, CNG), fabrički ili naknadno, i za koje je izdat certifikat o ugrađenom sistemu alternativnog pogona u inostranstvu, mora proći proces certifikacije u BiH?
Sva vozila koja se uvoze u Bosnu i Hercegovinu, bez obzira da li imaju certifikat o ugrađenom alternativnom pogonu (fabrički ili naknadno) izdat u inostranstvu, moraju proći proces certifikacije u Bosni i Hercegovini prema Pravilniku o certificiranju vozila i uslovima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (SG BiH br. 41/08, 89/11 i 06/12). U prilogu ovog odgovora nalazi se i dopis od Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, broj 05/1-02-2-2863-4/12 od 05.06.2012. godine.
25. Da li vozila auto-škola podliježu obavljanju TEU i/ili preventivnog (periodičnog) tehničkog pregleda?

Ako su vozila isključivo namijenjena za obuku vozača (auto-škola), tada takva vozila, bez obzira da li se radi o putničkom, teretnom ili priključnom vozilu, ne podliježu obavezi obavljanja TEU i preventivnog (periodičnog) tehničkog pregleda. Prema članu 18., Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (SG BiH br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11), vozila auto-škola podliježu obavljanju redovnom tehničkom pregledu svakih šest mjeseci, pod uslovom da su starija od pet (5) godina.

Podsjećamo da se TEU i preventivni (periodični) tehnički pregledi vozila obavljaju samo u slučaju da se takvim vozilima vrše prevozi lica ili stvari, a vozila auto-škola su namijenjena za obuku vozača – ne za prevoz lica ili stvari. Međutim, ako se neka vozila, koja se koriste za prevoz lica ili stvari, povremeno koriste i kao vozila za obuku vozača, tada takva vozila trebaju obaviti i TEU i preventivni (periodični) tehnički pregled, prema  odredbama Pravilnika o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza (SN F BiH br. 51/06, 79/06, 11/09, 56/10, 79/11 i 49/13) i Pravilnika o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila (SN F BiH br. 51/06, 79/06, 11/09 i 56/10). U ovom slučaju, takva vozila za vrijeme obavljanja prevoza ne smiju imati postavljene duple komande spojnice i radne kočnice.

26. Vozilo je proglašeno neispravnim! Koliko puta može doći na ponovljeni tehnički pregled u roku od 10 (deset) radnih dana?

Ako se na tehničkom pregledu utvrdi da je vozilo neispravno, ponovljeni tehnički pregled mora se obaviti u roku od 10 (deset) radnih dana, pri čemu se provjerava samo ispravnost i funkcionalnost uređaja ili opreme čija je neispravnost utvrđena na prethodnom tehničkom pregledu (član 32. Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (SG BiH br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11).

Sa druge strane, tehnički pregled vozila obavlja se u skladu sa dijagramom toka, koji je dat u Prilogu broj 2. Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (SG BiH br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11). Prema ovom dijagramu toku, vozilo koje je proglašeno neispravnim, može samo jednom doći na ponovljeni pregled, te ako u tom slučaju na ponovljenom pregledu bude ponovo proglašeno neispravnim, tada takvo vozilo mora obaviti novi pregled (kao da vozilo nije ni bilo na tehničkom pregledu). Izgled dijagrama toka obavljanja tehničkog pregleda, sa označenim novim pregledom u slučaju neispravnosti na ponovljenom tehničkom pregledu, je predstavljen na sljedećoj slici.

Prijavite se!

Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo