Oprema

Stanica za tehnički pregled mora biti opremljena savremenom opremom za utvrđivanje tehničke ispravnosti vozila sa računarskom podrškom (sa internet konekcijom) za automatsku obradu izmjerenih vrijednosti, njihovo pohranjivanje u bazu podataka i mogućnost ispisa rezultata mjerenja uključujući i grafički prikaz.

Na stanici za tehnički pregled vozila su obavezni uređaji, shodno Pravilniku o tehničkim pregledima vozila (SG BiH br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11) i Pravilniku o uslovima rada, organizacionim i drugim uslovima za rad stanica za tehnički pregled vozila (SN F BiH br. 51/06 i 11/09):

a) za kontrolu kočnog sistema vozila sa:

  1. valjcima kojima se istovremeno mjeri sila kočenja na obodu točka kod motornih i priključnih vozila i utvrđuje posebno za lijevu i desnu stranu iste osovine, sa ugrađenim vagama;
  2. dinamometrom za mjerenje sile pritiskanja na papučicu radne i pomoćne kočnice;
  3. indikatorima pritiska zraka u kočnim instalacijama zračnih kočnica (samo za teška vozila);
  4. uređaji za mjerenje usporenja vozila na poligonu.

b) za kontrolu svjetlosnih uređaja:regloskop s ugrađenim svjetlomjerom koji omogućuje utvrđivanje podešenosti kratkih i dugih svjetala i mjerenje intenziteta svjetlosti. Regloskop mora biti postavljen na nivelirano postolje sa ugrađenom vizirnom napravom.

c) za kontrolu emisije izduvnih gasova:

  1. za mjerenje zatamnjenosti izduvnih gasova diesel motora koji mora posjedovati programsku opremu za vođenje ispitivanja i mogućnost ispisa rezultata mjerenja;
  2. za mjerenje sastava (koncentracije) izduvnih gasova (CO, λ, HC, NOx, CO2) benzinskih motora koji mora posjedovati programsku opremu za vođenje ispitivanja i mogućnost ispisa rezultata mjerenja;

d) manometar za kontrolu pritiska zraka u pneumaticima,

e) fonometar za mjerenje buke vozila i jačine zvuka sirene vozila,


    U obaveznu opremu na stanici za tehnički pregled vozila spadaju:

f) nagazna ploča za kontrolu usmjerenosti točka;

g) indikator kvaliteta ili stanja kočne tečnosti ili uređaj za mjerenje tačke isparavanja kočne tečnosti;

h) kanalska dizalica;

i) razvlačilica;

j) kompresor (ili priključak na kompresorsku stanicu);

k) uglomjer za mjerenje slobodnog hoda točka upravljača kojim se može tačno utvrditi svaki pojedinačni stupanj ugla zakretanja;

l) uglomjer za mjerenje nagiba priključka punjenja gasa na rezervoaru za gas;

m) pomično mjerilo za mjerenje dubine šare gaznog sloja pneumatika ili dubinomjer;

n) uređaj za kontrolu spajanja električne instalacije između vučnih i priključnih vozila;

o) hronometar;

p) metar ili metarsku traku minimalne dužine 25 m;

q) indeks (etalon) osnovnih boja;

r) uređaj za odvođenje izduvnih gasova koji mora biti postavljen uz svaku tehnološku liniju (ili prostor između njih tako da se može upotrebljavati na više tehnoloških linija);

s) za kontrolu nepropusnosti gasne instalacije (detektor gasa);

t) minimalno dva klinasta podmetača za točkove vozila;

u) sitni automehaničarski alat;

v) stručnu literaturu, zbirku važećih propisa, procedure za pregled vozila usklađene sa propisima kojima je reguliran način obavljanja tehničkog pregleda koji su na snazi i katalog sa masama praznih vozila,

w) priključak za telefonsku liniju.

    Stanice za tehnički pregled vozila mogu posjedovati i:

a) uređaj za ispitivanje amortizera;

b) uređaj za simuliranje osovinskog opterećenja vozila koja se ispituju;

c) posebnu tehnološku liniju za ispitivanje tehničke ispravnosti motocikala;

d) uređaj za kontrolu providnosti stakala;

e) uređaj za kontrolu najveće brzine motocikla sa kontinuiranom promjenom brzine.

Prijavite se!

Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo