Certificiranje

Certificiranje vozila je ocjenjivanje usklađenosti predmeta ispitivanja sa propisanim zahtjevima za predmet ispitivanja. Na osnovu ovoga se izdaje dokument koji se zove „certifikat“ koji potvrđuje da je predmet ispitivanja usklađen sa zahtjevima iz odgovarajućeg propisa.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH je izabralo dvije Stručne institucije za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova u procesu certificiranja vozila. U proces certificiranja takođe su uključena Ispitna tijela, koja prema uputstvima i procedurama definisanih od strane Ministarstvo prometa i komunikacija, a na prijedlog Stručne institucije, vrše sljedeće vrste ispitivanja i certificiranja:

 1. identifikacija vozila;
 2. utvrđivanje tehničkih karakteristika;
 3. namjenske prepravke i rekonstrukcije vozila;
 4. ugradnja novih sklopova, uređaja i opreme za vozila;
 5. rekonstrukcija vozila sa pogonom motora na alternativna goriva;
 6. certificiranje vozila za prijevoz opasnih materija u skladu sa međunarodnim sporazumom o prijevozu opasnih materija ADR;
 7. certificiranje vozila za prijevoz lako kvarljive robe u skladu sa međunarodnim sporazumom o prijevozu lako kvarljive robe ATP;
 8. certificiranje novih konstrukcija i pojedinačno proizvedenih vozila.

Uslovi prema kojima se vrše prepravke na vozilima (propisi i standardi), metode kontrole i provjera najvažnijih karakteristika za konkretan slučaj, propisana je uputstvima o:

 • prevozu opasnih materija,
 • prevozu lako kvarljive robe,
 • prevozu žive stoke,
 • prevozu dragocjenosti,
 • pogonu cestovnih vozila na alternativna goriva, te
 • katalogu promjena na vozilima.

Za vozilo koje će se ispitivati i certificirati, vlasnik ili korisnik vozila podnosi zahtjev Stručnoj instituciji iz oblasti certificiranja putem ovlaštenog Ispitnog tijela, uz koji je dužan priložiti, prema potrebi, i nužnu dokumentaciju o obavljenoj prepravci, te odgovarajuće certifikate (ateste) ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba za izvođenje prepravki. Dokumentaciju, ovisno od toga o kakvoj vrsti ispitivanja se radi, sačinjavaju:

 • dokaz o vlasništvu u vidu potvrde o registraciji (saobraćajna knjižica), kupoprodajnog ugovora, računa ili carinske deklaracije.
 • prospektni ili tehnički materijal nosioca proizvodnog programa po kom je izvršena adaptacija ili rekonstrukcija.
 • tehnička dokumentacija po kojoj je izvršena prepravka (mehanički proračun sa crtežima analognim fabričkoj dokumentaciji imajući u vidu uvjete u kojima se planira eksploatacija prepravljenog vozila, kontrola stabilnosti vozila, provjera potrebnog i raspoloživog momenta motora, itd.).
 • drugi raspoloživi materijal po kom su rađene prepravke na vozilu i
 • drugu dostupnu dokumentaciju.

Navedena dokumentacija ne prilaže se uz zahtjev ako Ispitno tijelo raspolaže s homologacijskim dokumentom, odnosno ako je na određenom uređaju otisnut znak priznate homologacije.

Zahtjev za ispitivanje i certificiranje se podnosi na posebnom obrascu. U slučaju odbijanja zahtjeva predstavnik ovlaštenog Ispitnog tijela saopštava podnosiocu zahtjeva razloge za odbijanje i daje preporuke za korekcije u pogledu potrebne dokumentacije. Za slučaj uspješno provedenog ispitivanja, Ispitno tijelo dostavlja izvještaj o ispitivanju, na za to posebno napravljenom obrascu Stručnoj instituciji. Na osnovu dobivenog izvještaja, analize toka ispitivanja i obrade cjelokupne dostavljene dokumentacije Stručna institucija izdaje Potvrdu o ispitivanju i Certifikat određene namjene.

Prijavite se!

Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo