Federalni zakoni i pravilnici

Federalni zakoni

2002

Uredba o privremenom vršenju upravnog nadzora nad organizacijom rada stanica za tehnički pregled vozila SNFBIH 42/02

2004

Uredba o postupku nabavke robe, vršenju usluga i ustupanju radova SNFBIH 34/04

2006

Zakon o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine SNFBIH 28/06


Federalni pravilnici  i uredbe

2002

Pravilnik o utvrđivanju uslova za obavljanje vanrednog prijevoza i visinu naknade za vanrednu upotrebu cesta SNFBIH 52/02

Mjerila za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javne ceste SNFBIH 52/02

Pravilnik o obavljanju poslova pratnje i osiguranja novca, vrijednosnih papira i dragocijenih kovina i metala, te načinu izdavanja i oduzimanja posebnog odobrenja za obavljanje tih poslova SNFBIH 54/02

2006

Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza SNFBIH 51/06

Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila SNFBIH 51/06

Pravilnik o uslovima rada, organizacionim i drugim uslovima za rad stanica za tehnički pregled vozila SNFBIH 51/06

Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o broju stanica za tehnički pregled vozila SNFBIH 51/06

Pravilnik o jedinstvenom informacionom sistemu i obradi podataka tehničkih pregleda i registracije vozila SNFBIH 51/06

Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila SNFBIH 51/06

Pravilnik o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled SNFBIH 51/06

Pravilnik o programu i načinu stručnog usavršavanja, provjeri stručnosti i polaganju stručnih ispita za voditelje stanica tehničkog pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila i provjeri stručnosti zaposlenih koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda vozila SNFBIH 51/06

Odluka o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila SNFBIH 60/06

Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu SNFBIH 65/06

Pravilnik o uvjetima, načinu rada i kategorizaciji autobusnih stanica SNFBIH 79/06

Pravilnik o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja, registracije i ovjere redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra SNFBIH 79/06

Pravilnik o obaveznom obliku i sadržaju putnog lista sa spiskom putnika SNFBIH 79/06

Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja prometnog dnevnika SNFBIH 79/06

2007

Pravilnik o posebnim uslovima za motorna vozila kojima se obavlja prijevoz SNFBIH 7/07

Pravilnik o obaveznom sadržaju i načinu popunjavanja obrasca putnog naloga SNFBIH 7/07

Cjenovnik usluga pojedinih vrsta tehničkih pregleda SNFBIH 26/07

Pravilnik o uvjetima za dobijanja i postupak izdavanja dozvola za javni linijski prijevoz tereta kao i način vođenja registra izdatih dozvola SNFBIH 65/07

Pravilnik o načinu isključivanja vozila iz prometa i načinu udaljavanja vozača ili člana posade iz vozila SNFBIH 65/07

Pravilnik o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje SNFBIH 65/07

2010

Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta SNFBIH 75/10

Pravilnik o postavljanju reklamnih znakova na cestama SNFBIH 75/10

Pravilnik o utvrđivanju uslova za obavljanje vanrednog prevoza SNFBIH 75/10

2011

Pravilnik o privremenom isključivanju vozila iz prometa i privremenom oduzimanju vozila SNFBIH 79/11

2014

Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o broju stanica za tehnički pregled vozila SNFBiH 13/14

Rješenje o uspostavljanju informacionog sistema na radionicama za tahografe SNFBiH 84/14

2015

Uredba o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila SNFBiH 16/15 - Ne važi

2016

Uredba o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila SNFBiH 9/16

Pravilnik o utvrđivanju mreže kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila SNFBiH 102/16