Javni poziv – obuka i polaganje stručnog ispita za rad na STP vozila FEBRUAR/VELJAČA 2024

Podijelite:

Na osnovu člana 76. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, br. 28/06), Pravilnika o programu i načinu stručnog usavršavanja, provjeri stručnosti i polaganju stručnih ispita za voditelje stanica tehničkih pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila i provjeri stručnosti zaposlenih koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda vozila (Službene novine FBiH br. 51/06), Ugovora o prenosu javnih ovlaštenja za obavljanje dijela poslova iz nadležnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, koji se odnose na rad stanica tehničkog pregleda vozila i „Mervik“ d.o.o. Sarajevo, br. 01/6-27-176/17 od 01.02.2017.  i Aneksa ugovora br. 01/6-27-176-1/17 od 01.02.2017. godine,

M E R V I K  d.o.o.,  S A R A J E V O
objavljuje

P    O    Z    I    V
za prijavu kandidata za stručno usavršavanje i polaganje ispita za voditelja i kontrolora tehničke ispravnosti vozila, na stanicama tehničkih pregleda vozila


1. NARUČILAC
„MERVIK“ d.o.o., Sarajevo
Ul. Vilsonovo šetalište br. 10
71000 Sarajevo
Tel.: 033/711-310; 711-312; 711-313
Fax: 033/711-311
e-mail: info@mervik.ba
web: www.mervik.ba


2. PREDMET POZIVA

 Obrazovanje kandidata za sticanje uvjerenja za:

  • voditelja na stanicama tehničkih pregleda vozila,
  • kontrolora na stanicama tehničkih pregleda vozila i
  • ukoliko je neko od kandidata zainteresovan omogućeno mu je istovremeno polaganje ispita za sticanje uvjerenja voditelja i kontrolora na stanicama tehničkih pregleda vozila.

Obuka kandidata će trajati  30 sati za svaku grupu polaznika, a sastoji  se od:

a. Poznavanje vozila (teoretska nastava),
b. Poznavanje propisa o tehničkim pregledima, ispitivanju vozila i načinu obavljanja tehničkih pregleda vozila (teoretska nastava),
c. Poznavanje propisa o tehničkim pregledima, ispitivanju vozila i načinu obavljanja tehničkih pregleda vozila (praktična nastava).

3.  PRAVO UČEŠĆA NA POZIVU

 Pravo učešća na poziv imaju osobe, koje pored opštih zakonskih uslova , ispunjavaju i sljedeće uslove:

a) Kandidati za voditelja na stanicama tehničkih pregleda vozila moraju imati završen VII stepen obrazovanja (diplomirani inženjer mašinskog ili saobraćajnog smjera). Napomena: može i master (240 ECTS) saobraćajne ili mašinske struke (sa odbranjenim završnim radom).

b) Kandidati za kontrolora na stanicama tehničkih pregleda vozila treba da poznaju rad na računaru  i da imaju najmanje III stepen stručne spreme u oblasti mehanike i tehnologije cestovnih vozila  (stručne spreme: saobraćajni inženjer, mašinski inženjer, saobraćajni tehničar – drumski smjer, mašinski tehničar, VKV automehaničar, KV autoelektričar, …). Napomena: može i sa 180 ECTS saobraćajne ili mašinske struke.

4.   SADRŽAJ zahtjeva (Preuzmite zahtjev u Word formatu ili PDF formatu)

 Da bi se zahtjev prihvatio, mora sadržavati:

• adresu podnosioca zahtjeva (sa imenom i prezimenom jednog ili više kandidata za sticanje uvjerenja),
• ime i prezime kontakt osobe sa brojem telefona, faksa, e-mail adrese, i sl.,
• kopija rodnog lista (ovjerena),
• IDDEEA (bivši CIPS) prijava mjesta boravka (original ili ovjerena kopija),

• dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke br. 3 ovog poziva:
– za kontrolore: ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi i ovjerene kopije svjedočanstava o završenom svakom razredu srednje škole
– za voditelje: ovjerene diplome prvog i drugog ciklusa studija, ili ovjerena kopija diplome završenog predbolonjskog studija

• dokaz o uplati sredstava za obuku i ispit,
• izjašnjenje kandidata za šta se prijavljuju (za voditelja, kontrolora ili oboje).

Zahtjev-prijava se predaje lično ili šalje na adresu „naručioca“ iz tačke br.1  ovog Poziva, sa naznakom na koverti „OBUKA KANDIDATA ZA VODITELJE I KONTROLORE NA STP“

5.   CIJENE I ROKOVI

Cijene i način plaćanja:

Cijena obuke i polaganja ispita za voditelja ili kontrolora na stanicama tehničkih pregleda vozila iznosi 800,00 KM po kandidatu (sa uključenim PDV-om).

Cijena obuke i polaganja ispita za kandidata koji želi da polaže istovremeno za voditelja i kontrolora na stanicama tehničkih pregleda vozila iznosi  1.200,00 KM po kandidatu (sa uključenim PDV-om).

Ukoliko kandidat posjeduje uvjerenje za kontrolora i želi polagati za voditelja, tada je cijena obuke 400,00 KM po kandidatu (sa uključenim PDV-om).

Uplata sredstava za obuku i polaganje vrši se na žiroračun preduzeća MERVIK d.o.o., Sarajevo :

               – banka: Raiffeisen bank dd Sarajevo

               – žiro račun: 1610000040050050, sa naznakom „obuka STP“

Rokovi:

Prijave se podnose LIČNO ili putem POŠTE na adresu „naručioca“ iz tačke br.1 ovog Poziva, najkasnije do 14.02.2024. god. Do ovog datuma „naručiocu“ moraju biti predati dokazi o uplati za obuku i polaganje ispita. Nakon navedenog datuma kandidati se neće moći prijaviti na obuku.

Obuka kandidata počinje 21.02.2024. god. i traje tri dana.

Ispit će se održati 14 dana nakon završetka obuke.

Sve dodatne informacije možete dobiti u direktnim kontaktima sa predstavnicima Stručne institucije Mervik d.o.o. Sarajevo, putem telefona, faksa ili e-maila.

Minimalan broj prijavljenih kandidata za obuku je 5, a najviše 20. Ukoliko se prijavi manji broj kandidata od 5, obuka se neće održati, a kandidati će se uputiti na naredni ciklus prijava.

Posljednje novosti

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

Svim pripadnicima islamske vjeroispovjesti kolektiv Mervik d.o.o. Sarajevo želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Ponedjeljak, 17.06.2024. godine

Prijavite se!

Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo