Javni poziv – obuka i polaganje stručnog ispita za rad na STP vozila APRIL/TRAVANJ 2023

Podijelite:

Na osnovu člana 76. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, br. 28/06), Pravilnika o programu i načinu stručnog usavršavanja, provjeri stručnosti i polaganju stručnih ispita za voditelje stanica tehničkih pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila i provjeri stručnosti zaposlenih koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda vozila (Službene novine FBiH br. 51/06), Ugovora o prenosu javnih ovlaštenja za obavljanje dijela poslova iz nadležnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, koji se odnose na rad stanica tehničkog pregleda vozila i „Mervik“ d.o.o. Sarajevo, br. 01/6-27-176/17 od 01.02.2017.  i Aneksa ugovora br. 01/6-27-176-1/17 od 01.02.2017. godine,

M E R V I K  d.o.o.,  S A R A J E V O
objavljuje

P    O    Z    I    V
za prijavu kandidata za stručno usavršavanje i polaganje ispita za voditelja i kontrolora tehničke ispravnosti vozila, na stanicama tehničkih pregleda vozila


1. NARUČILAC
„MERVIK“ d.o.o., Sarajevo
Ul. Vilsonovo šetalište br. 10
71000 Sarajevo
Tel.: 033/711-310; 711-312; 711-313
Fax: 033/711-311
e-mail: info@mervik.ba
web: www.mervik.ba


2. PREDMET POZIVA

 Obrazovanje kandidata za sticanje uvjerenja za:

  • voditelja na stanicama tehničkih pregleda vozila,
  • kontrolora na stanicama tehničkih pregleda vozila i
  • ukoliko je neko od kandidata zainteresovan omogućeno mu je istovremeno polaganje ispita za sticanje uvjerenja voditelja i kontrolora na stanicama tehničkih pregleda vozila.

Obuka kandidata će trajati  30 sati za svaku grupu polaznika, a sastoji  se od:

a. Poznavanje vozila (teoretska nastava),
b. Poznavanje propisa o tehničkim pregledima, ispitivanju vozila i načinu obavljanja tehničkih pregleda vozila (teoretska nastava),
c. Poznavanje propisa o tehničkim pregledima, ispitivanju vozila i načinu obavljanja tehničkih pregleda vozila (praktična nastava).

3.  PRAVO UČEŠĆA NA POZIVU

 Pravo učešća na poziv imaju osobe, koje pored opštih zakonskih uslova , ispunjavaju i sljedeće uslove:

a) Kandidati za voditelja na stanicama tehničkih pregleda vozila moraju imati završen VII stepen obrazovanja (diplomirani inženjer mašinskog ili saobraćajnog smjera). Napomena: može i master (240 ECTS) saobraćajne ili mašinske struke (sa odbranjenim završnim radom).

b) Kandidati za kontrolora na stanicama tehničkih pregleda vozila treba da poznaju rad na računaru  i da imaju najmanje III stepen stručne spreme u oblasti mehanike i tehnologije cestovnih vozila  (stručne spreme: saobraćajni inženjer, mašinski inženjer, saobraćajni tehničar – drumski smjer, mašinski tehničar, VKV automehaničar, KV autoelektričar, …). Napomena: može i sa 180 ECTS saobraćajne ili mašinske struke.

4.   SADRŽAJ zahtjeva (Preuzmite zahtjev u Word formatu ili PDF formatu)

 Da bi se zahtjev prihvatio, mora sadržavati:

               – adresu podnosioca zahtjeva (sa imenom i prezimenom jednog ili više kandidata za sticanje uvjerenja),

               – ime i prezime kontakt osobe sa brojem telefona, faksa, e-mail adrese, i sl.,

               – kopija rodnog lista (ovjerena),

               – IDDEEA (bivši CIPS) prijava mjesta boravka (original ili ovjerena kopija),

               – dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke br. 3 ovog poziva (dokazi moraju biti ovjereni),

               – dokaz o uplati sredstava za obuku i ispit,

               – izjašnjenje kandidata za šta se prijavljuju (za voditelja, kontrolora ili oboje).

Zahtjev-prijava se šalje na adresu „naručioca“ iz tačke br.1  ovog Poziva, sa naznakom na koverti „OBUKA KANDIDATA ZA VODITELJE I KONTROLORE NA STP“

5.   CIJENE I ROKOVI

Cijene i način plaćanja:

Cijena obuke i polaganja ispita za voditelja ili kontrolora na stanicama tehničkih pregleda vozila iznosi 800,00 KM po kandidatu (sa uključenim PDV-om).

Cijena obuke i polaganja ispita za kandidata koji želi da polaže istovremeno za voditelja i kontrolora na stanicama tehničkih pregleda vozila iznosi  1.200,00 KM po kandidatu (sa uključenim PDV-om).

Ukoliko kandidat posjeduje uvjerenje za kontrolora i želi polagati za voditelja, tada je cijena obuke 400,00 KM po kandidatu (sa uključenim PDV-om).

Uplata sredstava za obuku i polaganje vrši se na žiroračun preduzeća MERVIK d.o.o., Sarajevo :

               – banka: Raiffeisen bank dd Sarajevo

               – žiro račun: 1610000040050050, sa naznakom „obuka STP“

Rokovi:

Prijave se podnose na adresu „naručioca“ iz tačke br.1 ovog Poziva, najkasnije do 05.04.2023. god. Do ovog datuma „naručiocu“ moraju biti predati dokazi o uplati za obuku i polaganje ispita. Nakon navedenog datuma kandidati se neće moći prijaviti na obuku.

Obuka kandidata počinje 12.04.2023. god. i traje tri dana.

Ispit će se održati 14 dana nakon završetka obuke.

Sve dodatne informacije možete dobiti u direktnim kontaktima sa predstavnicima Stručne institucije Mervik d.o.o. Sarajevo, putem telefona, faksa ili e-maila.

Minimalan broj prijavljenih kandidata za obuku je 5, a najviše 20. Ukoliko se prijavi manji broj kandidata od 5, obuka se neće održati, a kandidati će se uputiti na naredni ciklus prijava.

Posljednje novosti

Prijavite se!

Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo