Državni zakoni i pravilnici

Državni zakoni

1992

Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju sa veznih zakona koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju kao republički zakoni SGBiH 2/92

1993

Uredba sa zakonskom snagom o standardizaciji SGBIH 12/93

1994

Zakon o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom - Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima, koji je preuzet kao republički zakon za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja (Službeni list RBiH, broj 13/93), SGBIH 13/94

1995

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putevima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom drumskom transportu SGBIH 33/95

2000

Odluka o Zakonu o standardizaciji Bosne i Hercegovine, SGBIH 29/2000

2004

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine SGBIH 49/04

2006

Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini SGBIH 6/06

2010

Zakon o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu SGBIH 48/10


Državni pravilnici i odluke 

2005

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza putnika, tereta i opasnih tvari SGBIH 44/05

2007

Pravilnik o uvjetima i načinu dobijanja licence SGBIH 12/07

Pravilnik o saobraćaju u zimskim uvjetima SGBIH 13/07

Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom SGBIH 13/07

Pravilnik o načinu obilježavanja motornog vozila kojim upravlja osoba koja prvi put stekne vozačku dozvolu SGBIH 13/07

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi SGBIH 13/07

Pravilnik o turističkoj signalizaciji na putevima SGBIH 13/07

Pravilnik o vođenju evidencije o javnim cestama i objektima na njima SGBIH 13/07

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila SGBIH 13/07

Pravilnik o osnovnim uvjetima koje javne ceste, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa aspekta sigurnosti saobraćaja SGBIH 13/07

Pravilnik o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim ekstremitetima SGBIH 13/07

Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli SGBIH 13/07

Pravilnik o vozačkoj dozvoli SGBIH 13/07

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila SGBIH 13/07

Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći SGBIH 13/07

Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila SGBIH 15/07

Pravilnik o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila SGBIH 15/07

Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba SGBIH 16/07

Pravilnik o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila SGBIH 17/07

Pravilnik o registraciji vozila SGBIH 22/07

Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na putevima SGBIH 23/07

2008

Pravilnik o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila SGBIH 41/08

Pravilnik o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti SGBIH 41/08

2009

Pravilnik o registriranju vozila SGBIH 69/09

Pravilnik o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica SGBIH 76/09

2010

Cjenovnik usluga u postupku homologacije SGBIH 89/10

Uputstvo o provođenju postupka homologacije tipa vozila (htv-up 0.0) SGBIH 89/10

Uputstvo o provođenju postupka homologacije pojedinačnog vozila (hpv-up 0.0) SGBIH 89/10

Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila SGBIH 89/10

Naredbe o homologaciji SGBIH 89/10

Pravilnik o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije SGBIH 105/10

2011

Pravilnik o radionicama i tahografima SGBIH 04/11

Pravilnik o postupku izdavanja memorijskih kartica za digitalni tahograf SGBIH 42/11

Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja licenci i kvalifikacionih kartica vozača za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza SGBiH 81/11

2012

Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila SG BiH 46/12

Naredba o mjerilima u zakonskom mjeriteljstvu i rokovima verifikacije SGBiH 67/12

2014

Pravilnik o imenovanim mjeriteljskim laboratorijama SGBiH 75/14

2019

Pravilnik o postupku i načinu registracije oldtimer vozila (SGBiH 9/19)

Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za diјеlоvе, urеđаје i оprеmu vozila pri homologaciji tipa SGBiH 23/19

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila SGBiH 33/19

2020

Pravilnik o homologaciji vozila SG BiH 83/20